Terms & Conditions

Terms & Conditions

Our terms and conditions are set out in Norwegian below. If you have any questions, please contact us at hello@plein.no.  

Partene
Selger er Bio Labs AS, Benneches gate 4, 0169 Oslo, hello@plein.no, +47 90906556, org.nr. 920 448 399, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris
Den oppgitte prisen for varen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Frakt er gratis.

Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen
Selger tilbyr betaling med Vipps og kortbetaling (Visa, MasterCard, American Express) gjennom Stripe.

Ved handel på www.plein.no blir betalingen behandlet av Stripe, som er en sikker elektronisk betalingsløsning. Les mer om Stripe's sikkerhet her. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapets regelverk.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Levering
Selger er opptatt av at kjøper skal få varen så raskt som mulig og prosesserer ordre daglig, mandag - fredag. Om bestillingen blir lagt inn på en lørdag, søndag eller rød dag, sendes varen førstkommende virkedag. Alle varer sendes toll- og fraktfritt fra selgers lager i Oslo.

Selger sender foreløpig kun til adresser på fastlandet.

Kjøper har ansvar for at korrekt adresse er oppgitt ved bestilling. Dersom pakken ikke hentes innen 14 dager på utleveringsstedet blir den sendt i retur til selger. Om den skal sendes på nytt, blir kjøper belastet for frakten.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt denne.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt "Levering".

Angrerett
Kjøper har full retur og angrerett i inntil 14 dager. Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:
- Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
- Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
- Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.

Fyll ut angrerettskjemaet og legg det ved pakken. Dersom kjøper ikke finner dette igjen kan kjøper finne skjemaet ved å trykke på linken:
Last ned skjema for angrerett her.

Returomkostninger dekkes av kjøper. Varen må returneres ubrukt og i intakt originalemballasje. Selger kan ikke ta i mot produkter som er åpnet og prøvd grunnet hygieniske årsaker eller varer som sendes oss uten originalemballasjen. Så snart selger har mottatt varen, refunderes beløpet tilbake til kjøper.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen.
Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Melding sendes til hello@plein.no, med beskrivelse av hva som er feil med varen, ordrenummer, fullt navn og telefonnummer, samt bilde av den skadede varen. Ta vare på alt, inkludert emballasje, til selger har tatt kontakt.

Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt "Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav" og punkt "Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist".

Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

Selger tar personvern på alvor, og gjør sitt ytterste for å holde kjøpers personopplysninger trygge og i tråd med bestemmelsene i personopplysningsloven.

Forbehold
Selger tar forbehold om feil i priser og informasjon. Dersom kjøper oppdager noe som ikke stemmer, ønsker selger at kjøper tar kontakt med selger, slik at selger får rettet opp i feilen.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt "Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav" og punkt "Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist". Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400  500 eller www.forbrukerradet.no.

Shipping Information

How much is shipping?
Shipping is free. Always.

Do you ship outside of Norway?
We currently only ship to Norway, but shoot us an email and we'll put your country on our expansion list.

When can I expect my order?
All orders will be processed daily Monday through Friday. Transit time is typically between 3-5 business days. 

Once your item has been dispatched for delivery, you will receive a conformation email notifying you that your order has been shipped! So you can print it and file it away somewhere safe. Just kidding.

My shipment was lost or stolen. Help!
We are not responsible for lost or stolen shipments. Please ensure your destination has a secure point of delivery. Please contact us at hello@plein.no with any questions you may have.

Can I ship as a gift?
If you want to add a personal note, email us at hello@plein.no and we can accommodate you.

Cookies Policy

Personvernerklæring

Our Privacy Policy are set out in Norwegian below. If you have any questions, please contact us at hello@plein.no.

Personvernerklæringen gir informasjon om hvordan dine persondata blir innsamlet, brukt og delt når du besøker eller handler hos www.plein.no (heretter kalt "nettsiden").

Personlig data vi samler inn
Når du besøker nettsiden, samler vi automatisk inn informasjon om din enhet, nettleser, IP-adresse, tidssone og noen cookies som er installert på din enhet. I tillegg samler vi spesifikk informasjon om hvordan du bruker vår nettside, som hvilke side du besøker, hvilke produkter du ser på, hvor lang tid du ser på en spesifikk side, hvilke søkeord du brukte for å finne nettsiden. Vi kaller denne automatiske innsamlingen for "enhetsinformasjon".

Vi samler enhetsinformasjon ved følgende teknologi:
«Cookies» er filer som er lagret på din PC eller mobiltelefon som inneholder en anonym og unik identifisering. For mer informasjon rundt cookies, besøk https://www.datatilsynet.no/samfunnsomrader/internett-og-apper/cookies/.

Du kan når som helst velge å skru av bruken av cookies fra din nettleser ved å gå under menyen "innstillinger" og "personvern/cookies". "Logg-filer" sporer handlingene som gjennomføres på nettsiden, inkludert IP-adresse, nettleser-type, internettleverandør, nettstedet du kom/forlot fra/til og tid du bruker på siden. "Tags" og "Pixler" er elektroniske filer som brukes for å samle data om hvordan du bruker vår nettside.

I tillegg samler vi informasjon når du velger å starte eller gjennomføre et kjøp på vår nettside. Dette er data som navn, leveringsadresse, betalingsmåte, e-post og telefonnummer. Dette er informasjon du selv må oppgi, og er ikke noe som blir samlet inn automatisk. Denne informasjonen er nødvendig for oss å samle inn for å kunne gjennomføre et salg på vår nettside, og er ikke data som selges videre til tredjeparter. Denne dataen blir kun brukt for levering av varer eller personlig kontakt i form av markedsføring (ved ditt samtykke). "Personlig informasjon" blir i denne personvernerklæringen brukt for å beskrive "enhetsinformasjon" og "ordreinformasjon".

Hvordan bruker vi din personlige informasjon?
Vi bruker din "ordreinformasjon" til å kunne gjennomføre og levere en bestilling på vår nettside. I tillegg til å behandle betalingen og oversende ordrebekreftelse/faktura.

Vi er pålagt å oppbevare informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering.
Informasjonen er tilgjengelig på "min konto".

Vi bruker i tillegg din "ordreinformasjon" til følgende:
- Kommunisere med deg
- Gjennomgå våre ordre for potensiell svindel
- Ved ditt samtykke vil vi også sende informasjon og markedsføring relatert til våre produkter og tjenester

Vi bruker din "enhetsinformasjon" til følgende:
- Gjennomgå for potensiell svindel (ved å sammenstille din IP-adresse mot din oppgitte adresse for levering av varer)
- Optimalisere nettsiden (eksempel: analysere hvordan våre besøkende bruker vår nettside, for å kunne markedsføre vårer produkter og tjenester på best mulig måte)

Deling av din personlige informasjon
Vi deler din "personlige informasjon" med tredjeparter kun for vårt eget bruk, eksempelvis: Analyse via Google Analytics for å forstå hvordan våre besøkende bruker vår nettside.

For å velge å avstå fra å dele informasjon med Google Analytics, vennligst besøk linken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vår leverandør av nettsiden er Shopify, du kan lese mer om deres personvern ved å besøke linken https://www.shopify.com/legal/privacy.

Vi benytter oss av MailChimp for å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon. Les mer om deres personvern ved å besøke linken https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Vi kan avsløre din "personlige informasjon" til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

Atferdsmessig annonsering
Vi bruker også din "personlige informasjon" til atferdsmessig informasjon. Denne type markedsføring brukes gjerne av Facebook og Google for at våre annonser skal treffe den riktige målgruppen.

Du kan når som helst velge å skru av denne type markedsføring ved å klikke på de lenkene under.

Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Ikke sporbar
Vær oppmerksom på at vi aldri, under noen omstendigheter, vil endre vår nettside eller praksis når vi får beskjed om å ikke spore din nettleser.

Dine rettigheter
Hvis du er en europeisk statsborger har du rett til å kontrollere din personlige informasjon vi har samlet inn for å endre, oppdatere eller slette disse. Hvis du ønsker å gjøre dette, vennligst kontakt oss på hello@plein.no.

Hvis du er en europeisk statsborger vennligst legg merke til at vi bruker din "personlige informasjon" til å gjennomføre avtaler vi har med deg (eksempelvis bestillinger du har lagt inn på vår nettside). Din "personlige informasjon" vil også bli overført utenfor Europa, inkludert Canada og USA. Dette er som følge av at vår nettbutikk-leverandør Shopify Inc. har tilholdssted utenfor Europa.

Oppbevaring av data
Når du gjennomfører en bestilling på vår nettside vil vi ta vare på din "ordreinformasjon" hvis ikke, eller inntil du ønsker å slette denne informasjonen.

Endringer
Vi kan med jevne mellomrom oppdatere eller endre vår personvernerklæring. Ved større endringer vil vi informere om dette.

Rett til å klage
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, i dette tilfellet Datatilsynet, i henhold til artikkel 13 (2) bokstav d.

Kontakt oss
For mer informasjon vedrørende personvern eller spørsmål, vennligst kontakt oss på e-post hello@plein.no